Privātuma politika

1. Kāpēc RB Rail AS apstrādā Jūsu personas datus?

 

RB Rail AS, vienotais reģistrācijas numurs 40103845025, Juridiskā adrese: K. Valdemāra iela 8, Rīga, Latvija, LV–1010, (turpmāk – RB Rail) uzdevums un mērķis ir īstenot jaunu dzelzceļa infrastruktūras projektu, kas integrētu Baltijas valstis Eiropas dzelzceļa tīklā.

RB Rail, lai nodrošinātu projekta īstenošanu un tā uzraudzības kontroli ir nepieciešams veikt savu sadarbības partneru, piesaistīto ekspertu, piesaistīto apakšuzņēmēju un savu darbinieku personas datu apstrādi.

RB Rail funkciju pildīšana neizbēgami ir saistīta arī ar personas datu ievākšanu un apstrādi, piemēram, lai varētu īstenot projektu tiek rīkotas publisko iepirkumu procedūras un, lai RB Rail spētu izvērtēt iesniegtos piedāvājumus, mums nepieciešams noskaidrot Jūsu identitāti, kvalifikāciju, kontaktinformāciju.

 

Lai izpildītu normatīvo aktu prasības

Pārsvarā personas datu apstrāde notiek, lai RB Rail spētu realizēt dzelzceļa infrastruktūras projektu un nodrošinātu RB Rail ikdienas darbību apstrādājot arī savu sadarbības partneru, piesaistīto ekspertu, piesaistīto apakšuzņēmēju un savu darbinieku personas datus un šādu personas datu apstrādes ir saskaņā ar likumu.

 

Lai noslēgtu un izpildītu līgumu

Var būt arī situācijas, kad RB Rail Jūsu dati nepieciešami, lai varētu ar Jums noslēgt kādu līgumu un īstenot līguma noteikumus.

 

Lai īstenotu sabiedrības un RB Rail intereses

Sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanas nolūkos, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību var tik veikta videonovērošana RB Rail objektos. Par videonovērošanas veikšanu Jūs informēs atbilstošas brīdinājuma zīmes.

 

Komerciāli paziņojumi

RB Rail veic Jūsu personas datu apstrādi, ja ir saņemta Jūsu piekrišana un personas datus komerciāliem paziņojumiem, mārketinga pasākumiem un līdzīgām aktivitātēm RB Rail izmanto tikai ar Jūsu piekrišanu.

 

2. Kā RB Rail iegūst Jūsu personas datus?

 

Jūsu personas datus RB Rail iegūst dažādos veidos:

- no Jums;

- no valsts uzturētajām datubāzēm (ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem RB Rail šī informācija ir pieejama un nepieciešama);

- no trešajām personām, ja šāda informācijas nodošana ir paredzēta normatīvajos aktos vai ja Jūs pats esat tam piekritis.

 

Tikai retos gadījumos, kad RB Rail piedāvā kādus pakalpojums, kas nav paredzēti normatīvajos aktos, Jūsu datu apstrāde var notikt tikai pamatojoties uz Jūsu piekrišanu.

 

3. Personas datu drošība

 

RB Rail veic atbilstošus pasākumus, lai personas dati, kas ir tās rīcībā vai ko Jūs esat tai nodevis, būtu drošībā un lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Personas datu iesniegšanas brīdī Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc RB Rail Jūsu dati ir nepieciešami, vairumā gadījumu šī informācija būs norādīta uz iesniegumiem, ko aizpildāt. Tāpat Jums ir tiesības sekot līdzi savu personas datu apstrādes gaitai. Par to, kā pieprasīt RB Rail informāciju par tās rīcībā esošajiem Jūsu personas datiem, lasiet 5.punktā.

Bez Jūsu piekrišanas personas datus RB Rail drīkst izpaust tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, sniedzot informāciju valsts uzturētajām datu bāzēm, atbildot uz tiesībsargājošo institūciju oficiāliem pieprasījumiem vai citos gadījumos, ja tas nepieciešams RB Rail tiesību un interešu aizstāvībai. Atsevišķu pakalpojumu un tiesību nodrošināšanai RB Rail personas datus var nodot dažādu pakalpojumu sniedzējiem, uzņemoties atbildību par datu konfidencialitāti, un pakalpojumu sniedzēji šos datus drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar RB Rail norādījumiem.

Papildus tam RB Rail var rasties pienākums nodot Jūsu personas datus projekta uzraugošajām institūcijām.

Jūsu sniegtos Personas datus nenododam vai neapstrādājam ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas.

 

4. Personas datu glabāšana

 

Personas datus RB Rail glabā normatīvajos aktos noteikto laika periodu vai līdz brīdim, kad sasniegts mērķis, kam dati ievākti. Personas datus, ko esat sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu, RB Rail glabā līdz brīdim, kad ir īstenots datu ievākšanas mērķis vai kad atsaucat savu piekrišanu.

Videonovērošanas ieraksti tiek saglabāti ne ilgāk kā 30 dienas. Ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža. Atsevišķi ieraksti var tikt saglabāti ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai, piemēram, incidentu un likumpārkāpumu izmeklēšanas mērķiem.

 

5. Jūsu tiesības

 

Jums ir tiesības vērsties RB Rail un lūgt informāciju par to, vai un kādus Jūsu personas datus RB Rail apstrādā, iesniedzot iesniegumu klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesūtot elektroniski parakstītu dokumentu. Atbildi uz Jūsu iesniegumu RB Rail sniegs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.

Ja informāciju par sevi esat sniedzis pats un ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepilnīga vai nepareiza, Jums ir tiesības lūgt veikt korekcijas savos personas datos vai lūgt tos dzēst, ja vairs nepiekrītat savu personas datu apstrādei un RB Rail nav cita tiesiska pamata apstrādāt Jūsu datus. Lielākajā daļā gadījumu RB Rail nav tiesību pilnībā dzēst Jūsu personas datus, jo to glabāšanas nosacījumi noteikti normatīvajos aktos. RB Rail dzēsīs Jūsu datus, ja tai vairs nebūs tiesiska pamata tos apstrādāt vai ja tās rīcībā esošo Jūsu personas datu apstrāde nav bijusi likumīga.

Jums ir tiesības vērsties un lūgt ierobežot vai apturēt Jūsu datu apstrādi. RB Rail izvērtēs apstrādājamo datu pamatu un apjomu.

 

6. Sīkdatnes

 

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā Interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot RB Rail Interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo RB Rail interneta vietnes lietošanas ērtumu. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti Interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana. Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā RB Rail vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces Interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

 

7. Kontaktinformācija

 

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar RB Rail. 
Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Saņemot informācijas pieprasījumu uz oficiālo RB Rail adresi, sniegsim atbildi par Jūsu datiem, kas ir RB Rail rīcībā. Ja vēlaties saņemt atbildi no citas RB Rail filiāles vai struktūrvienības, lūdzam, to norādīt pieprasījumā vai pieprasījumu adresēt konkrētajai filiālei vai struktūrvienībai.


RB Rail AS, reģ. Nr. 40103845025
Juridiskā adrese: K. Valdemāra iela 8, Rīga, Latvija, LV–1010
Tālruņa numurs: +371 6696 7171
E-pasts: [email protected] 

 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
E-pasts: [email protected] 


Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, arī nosūtot vēstuli uz iepriekš minēto adresi, adresējot to datu aizsardzības speciālistam.

Seko jaunumiem

Mēs lietojam sīktdatnes

Mēs lietojam sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu pieredzi un sniegtu personalizētu saturu. Lietojot šo lapu, jūs piekrītat mūsu Sīkdatņu politikai.