Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu uuendamisel arutleti kohalike peatuste ning raudtee võimaliku asukoha üle

28. aprilli õhtul toimus Pärnu, Saarde ja Häädemeeste valla elanikega Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu uuendamise infopäev, kus tutvustati peatuste ning raudtee trassi alternatiivide asukohti.

 

Kohalikele pakkus enim huvi uuringutes keskkonnaaspektidega arvestamine ning kohalike peatuste võimalikud asukohad. „Praegu on õige aeg teha ettepanekuid ja märkuseid neil teemadel, kuna saame enne ametlikke väljapanekuid neid läbi töötada. Mul on hea meel, et juba tuli väga sisulisi ettepanekuid nii omavalitsustelt kui ka kohalikelt ning usun, et tihe koostöö ka jätkub,“ ütles rahandusministeeriumi riigi eriplaneeringute koostamise nõunik Siim Orav.

 

Hetkel käib asustusstruktuuri alusuuringu, kultuuripärandi ja arheoloogiauuringu uuendamine, et jõuda RB koridori asukohavaliku analüüsiga esmaste trassi ja kohalike peatuste asukoha eelistusteni. Infopäeval tutvustasid planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostajad võimalikke trassialternatiive (videoülevaade leitav SIIT), käimasolevat protsessi, planeeringu lähteseisukohti ning uuendatud KSH programmi. Samuti anti ülevaade projekti edasisest ajakavast.

 

Rail Baltica Pärnu maakonnaplaneeringu ja KSH uuendamine puudutab umbes 40 km lõiku Pärnu ja Eesti-Läti piiri vahelisel alal. Uuendamine viiakse läbi riigikohtu 2020. aasta otsuse alusel tühistatud trassilõikudes. Maakonnaplaneeringuga jätkamiseks tellis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 2020. a II pooles alusuuringu „Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ menetluse uuendamine“. 2021. aasta alguses jätkati planeerimismenetlusega planeeringu lähteseisukohtade etapist, võttes aluseks alusuuringus välja kaardistunud kolm kõige perspektiivikamat trassialternatiivi.

 

Maakonnaplaneeringu uuendamise ajakava:

  • Asustusstruktuuri, kultuuripärandi ja arheoloogia uuringute uuendamine: veebruar-aprill 2021;
  • RB koridori asukohavaliku analüüsi koostamine: aprill-juuni 2021;
  • Avalik väljapanek: juuli-august 2021;
  • Laekunud seisukohtadele vastamine: august 2021;
  • Avalikud arutelud: september 2021;
  • Planeeringulahenduse täiendamine: september 2021;
  • Asjaomaste asutustega kooskõlastamine: oktoober-november 2021;
  • Planeeringulahenduse täiendamine: detsember 2021-jaanuar 2022;
  • Planeeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek, avalikud arutelud: veebruar-oktoober 2022;
  • Maakonnaplaneeringu kehtestamine: november 2022.

 

Planeeringu korraldaja on Rahandusministeerium, projekti koordineerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Töid teostab Konsortsium OBERMEYER Planen + Beraten GmbH (Saksamaa) ja PROINTEC S.A. (Hispaania) ning nende kohalikud alltöövõtjad Skepast&Puhkim OÜ (Eesti) Estonian, Latvian & Lithuanian Environment SIA (Eesti/Läti)

 

Riigikohtu otsusest

 

2020. aasta kevadel otsustas riigikohus osaliselt tühistada Pärnu maakonnaplaneeringu. „Raudtee rajamine on planeeritud väljapoole Luitemaa linnuala territooriumi, mistõttu oli välja pakutud rida leevendusi raudtee-ehitamise ajaks perioodil veebruar–juuni, mil on lindude pesitsusaeg. Muus osas raudtee ehitusel ja töösolemisel negatiivne mõju linnualale puudub,“ ütles MKM-i Rail Balticu koordinaator Kristjan Kaunissaare.

 

„Paraku polnud leevendusmeetmete aluseks olev dokument vormistatud õigeaegselt ja korrektselt, mistõttu toona riigikohus osaliselt maakonnaplaneeringu ka tühistas. Kohtu hinnangul oli küll mõjusid hinnatud, aga kogutud andmed olid lünklikud. Tehtud viga me hetkel parandamegi ning viime läbi põhjalikumat hindamist,“ lisas Kaunissaare.

 

Vastavalt kohtuotsusele oli võimalik algatada tühistatud trassilõikudes uus planeering või uuendada vana maakonnaplaneeringu menetlust vastavalt selle algatamise ajal kehtinud normidele. Arvestades planeerimisprotsessi sisulist tööd, kestvust ja maksumust, Rail Baltica projekti rahvusvahelisi kokkuleppeid ning muid tegureid, otsustas riigihalduse minister sobivamaks maakonnaplaneeringu menetluse uuendamise.

29.04.2021

Jälgi meid

Me kasutame küpsised

Kasutame küpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks ja isikupärastatud sisu pakkumiseks. Lehekülje kasutamisel nõustute meie küpsisepoliitikaga.